Algade 33, 4500 Nykøbing Sj. 


I året 1805 blev store dele af den nordre side af Algade ødelagt af en omfattende brand, blandt andet gik det ud over den bygning, som lå i det nordøstre hjørne i krydset på Ahlgade med Valentinsstræde og Bremmerbroen. 

Vi kender i 2013 stedet som Algade 33, det ses på billedet herunder

Tilbage i året 1806 blev der efter branden på det østlige hjørne af Algade og strædet, der senere kom til at hedde Svanestræde opført den ejendom, der kan ses på dette billede, der dog er af en noget senere dato.

Her fortæller vi lidt om ejerne, ejendommen og dens anvendelse gennem mere end 200 år:

I 1808 overtog Samuel Wilhelm Stevenius ejendommen og her ernærede han sig som brændevinsbrænder og holdt herberg og værtshus. Stevenius havde taget farmaceutisk eksamen i 1807 og overtaget Korsør Apotek, som han dog opgav og flyttede til Nykøbing. 

I 1812 fik han bevilling til at drive apotek og det indrettede han i sit hus på Algade.

I en periode fra 1809 og frem til at Stevenius i 1812 fik bevillingen til at drive apotek, havde der været en filial af Elefantapoteket i Holbæk i byen.

Stevenius har måske ikke fundet sig til rette i Nykøbing for i 1816 solgte han til den 24 årige Johan Martin Conrad Brummerstedt, som havde taget farmaceutisk eksamen i 1815. Brummerstedt, som var født omkring 1792, drev foruden gæstgiveri og beværtning også en keglebane. 

Måske har det ikke været særligt givtigt at drive apotek m.m. i Nykøbing for i 1821 gik Brummersted fallit. Brummersted kom dog senere oven på igen og ved folketællingen i 1834 var han gæstgiver i Slotsgade i Hillerød.

Frederik Christian Knudsen forpagtede efter Brummerstedts fallit apoteket af en af Brummerstedts panthavere. Senere købte Knudsen apoteket og drev det indtil 1830, hvor han solgte det for at blive gæstgiver i Holbæk. Det var måske heller ikke så givtigt for ham at drive apotek og gæstgiveri i den lille købstad.

Knudsen solgte i 1830 apoteket til den 26 årige Christian Wilhelm Kiersing, som kom fra København og i 1843 drog videre til Aalborg, hvor han overtog Løveapoteket. Noget tyder på at Kiersing helligede sig apotekervæsenet og opgav gæstgiverriet.

Ludvig Edvard Degn, som var født i København, var 27 år gammel, da han i 1843 overtog apoteket i Nykøbing og drev det i omkring 12 år, indtil han 1855 solgte det og drog tilbage til København for at blive materialhandler, der boede familien i Løvstræde nr. 8.

På dette tidspunkt i 1855 havde der således i Nykøbing været apotekervæsen i 46 år med ikke mindre end 5 apotekere. 

I de næste 118 år blev det familien Eilschou, som på stedet kom til at stå for apotekervæsenet i Nykøbing.

Apoteker Degn solgte apoteket til Christian Eilschou, som stammede fra Ribe, hvor han var født i 1818. Christian Eilschou fik kongelig bevilling til at drive apoteket i 1855 og nåede næsten at have været apoteker i Nykøbing i 50 år. 

Han døde 87 år gammel i februar 1905. Christian Eilschou var i oktober 1857 blevet gift med Sidse Hansen, som var født i Skaverup i Nørre Asmindrup sogn. 

Efter Christian Eilschous død førte Sidse Hansen apoteket videre som indehaver og med sønnerne Frederik Hans og Emil Christian som bestyrere. 

Sidse Hansen døde i september 1914.

Medens Sidse Hansen var indehaver af apoteket blev bygning fra 1806 revet ned og der blev på grunden opført en ny bygning, der kom til at rumme apoteket. Bygningen har på frontespice inskription:

MDCCCCVI, hvilket med arabiske tal svarer til året 1906

Medens ombygningen stod på var apoteket flyttet midlertidigt til en bygning i Svanestræde, der i en perioden i folkemunde blev benævnt Apotekerstræde

Efter Sidse Hansens død i 1914 blev sønnen Emil Christian Eilschou apoteker i Nykøbing, hvor han i april 1924 døde 60 år gammel. 

Herefter blev Emil Christian Eilschous søn Christian Cornelius Eilschou, som var født I 1897, apoteker og han drev apoteket til 1.1. 1973, hvor Aksel van der Aa Kühle overtog apoteket. 

Kühle flyttede i marts 1974 apoteket til adressen Algade 24.

Der har således i 164 år været drevet apotek samt i de første år indtil formentlig omkring 1830 herberge og gæstgiveri m.m. på adressen Algade 33.

Fra 1974, hvor apoteket flyttede til Algade 24, fik ejendommen nogle af de samme funktioner, som det havde i de første år.
I 1974 overtog troubadouren Eddie Russell, bygningen på hjørnet af Svanestræde/Algade og indrettede restaurant Apotekerhjørnet. 

Han drev forretningen i 3 år, og i 1977 solgte han den til Poul Barfod, som var shippingmand fra København. Poul fik derved sit ønske opfyldt om at vende tilbage til sin hjemby. I 1981 overtog Villy Nielsen og dennes datter Bente – bedre kendt under kælenavnet Manda etablissementet.
 
Den følgende halve snes år blev Apotekerhjørnet så drevet succesfuldt i forskellige familiemæssige konstellationer - en linje, som faktisk er fortsat, idet Poul Rej købte den af sine tidligere svigerforældre i februar 1990. Siden har Poul, med et enormt gå på mod, løbende tilrettet ejendommen efter tidens trend.
Straks da Poul overtog bygningen, og efter en kort renovering, etablerede han den irske pub O´Mallies – som stadig er et af byens samlingssteder. En hyggelig pub, med et stort trofast publikum. I sommerperioden er der mulighed for at sidde og nyde en forfriskning på gågaden. 

Sønnen Morten overtog i 2009 pubben, og derved er den familiemæssige arv i bygningen sikret.

I Svanestrædet så Restaurant Gadeskiltet lyset i 1990, efter en gennemgribende ombygning af lokalet. Gadeskiltet blev hurtigt et kendt spisested i byen. Forpagter var bl.a. Lau Gram som nu er ejer af Lyngkroen. 

Efter et par år blev Gadeskiltet ”udskiftet” med Ristorante Bella Italia, med den store indmurede ovn – den eneste på Sjælland på det tidspunkt kommer det prompte fra Poul og Lone som tænker tilbage til dengang da den blev bygget midt i lokalet. Det blev til små to år med pizzarestaurant i Svanestrædet. Den ivrige iværksætter forsatte med at følge med tidens trend. Lokalet blev nu en del af O´Mallies, og man etablerede et Pool og Sport lokale i tilknytning til pubben.

Dette fortsatte indtil i sommeren 2012, hvor Poul igen foretog en gennemgribende renovering og oprettede O´Mallies Natklub.

Vi bevæger os nu op på første salen i bygningen. I 1995 åbnede diskoteket Revolution, som kørte i næsten 10 år hvorefter diskoteket ændrede navn til Whats Up. Dette fortsatte indtil 2008, hvorefter bygningen stod ubenyttet et stykke tid. Men kun for at Poul og Lone i forsommeren åbnede tøjbutikken Rej Outlet.

Man kan stadig få en tår at drikke på stedet, ligesom vores tidligere bysbørn kunne det for over 200 år siden. Bygningen står i dag velholdt og identisk med den som i 1906 blev bygget af indehaveren af apoteket, Cecilie Eilschou.

Kilder: 'Skrift i anledning af apotekets 175 års jubilæum', 'folketællinger', 'kirkebøger', 'Holbæk Amts Venstreblad', 'Nykøbing Avis', 'lokalarkivet' samt oplysninger fra Claus Marcussen. Suplerende materiale modtages gerne.


- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - Algade 33


Her lidt mere om stedets beboere


Christian Eilschou 
apoteker i Nykøbing Sj. 
1855 - 1905
Han var født i Ribe i 1818

Fra Nykøbing Avis 1905


Emil Christian Eilschou apoteker i Nykøbing Sj.
1914-1924
Han var født i Nykøbing Sj. i 1863Holbæk Amts Venstreblads omtale i forbindelse med apoteker Emil Eilschous død

Apoteker Emil Eilschou, Nykøbing, er i dag pludselig afgået ved døden.

Han havde været ude på sin sædvanlige Formiddagstur gennem Grønnehave Skov, og da han var på tilbagevejen, blev han i Grønnehavestræde ramt af et ildebefindende og satte sig til ro på en bænk. 

Her fandt gartner Holst ham kort efter sammensunken og hjælpeløs. Holst skaffede en bil og fik den syge kørt hjem. Ankommen til Apopteket var Eilschou dog så rask, at han kunde beordre sig udleveret en styrkende medicin, som han drak, og telefonerede derefter selv efter læge.

Straks efter kom kredslæge Jensen til stede, men umiddelbart efter fik patienten et nyt anfald og døde med det samme.

Eilschou, der blev 60 år gammel, havde i adskellige år lidt af forskellige legemlige svagheder, hvoraf en vidt fremskreden åreforkalkning var den alvorligste, og det var formentlig denne, der fremkaldte den hjertelammelse, som nu så brat afsluttede hans livsbane.

Eilschou har været indehaver af Nykøbing Apotek i ca. 8 år, men bestyrede i mange år forud apoteket for sin moder.

I sin tid tog han livligt del i det offentlige liv og var således i 6 år medlem af byrådet, valgt af de højtbeskattede. Som fuldtro højremand af den gamle skole var han også i mange år de konservatives kandidat, når de højtbeskattede efter den privilegerede valgmåde skulde vælge valgmand til landstinget, og her lykkedes det ham ofte at tvinge sejren hjem.

I de senere år trak han sig helt tilbage fra det politiske liv, ja det hændte endog, at han ikke afgav sin stemme på valgdagen.

I tidens løb havde borgerskabet beæret han med forskellige andre tillidshverv; ved sin død var han endnu medlem af overligningskommissionen.


Christian Cornelius Eilschou apoteker i Nykøbing Sj.  fra 1924
Han var født i Svendborg i 1897

Det var ikke meget apoteket reklamerede i dagblade, men i 1914 var der denne annonce i Nykøbing Avis

I annoncen fra 1914 står der:

Kunstige Tænder
Beste Materiale.
Fineste Arbejde.
Største Nyttevirkning af hver enkelt Tand.
F. Eilcchaou, Apotheket. Telefon 85

Frederik Hans Eilschou var broder til Emil Christian Eilschou og var foruden pharmaceut også tandtekniker

På modsatte hjørne lå der en anden gammel hjørneejendom, hvor urmager og guldsmed Ring havde til huse, og  i september 1914 var der nogle borgere i Nykøbing, som tog initiativ til oprettelse af en brugsforening. I Nykøbing Avis kan læses:

En brugsforening påtænkes oprettet i Nykøbing, og der afholdes møde om sagen lørdag aften på Jernbanehotellet, hvor konsulent Voigt fra Fællesforeningen kommer til stede.

Brugsforening blev oprettet et par år senere og hjørneejendommen blev ombygget og kom til at huse brugsforeningen.

Reklamer fra 1914